f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dodatek č. 1. ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu / 22. 10. 2009

Smluvní strany spolu uzavírají ke Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu uzavřené mezi nimi dne 29.5.2009 (dále také „kupní smouva") tento dodatek č. 1:
Smlouva vč. dodatku v PDF ke stáhnutí: smlouva-amadeusreal-vc-dodatku.pdf

Dodatek č. 1 v PDF ke stáhnutí: dodatek-c-1-pozemky-po-nemeckemdome.pdf1625D1/2009/LPO
DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ   SMLOUVĚ a SMLOUVĚ O PŘEDKUPNÍM PRÁVU

Smluvní strany:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora RNDr. Lukášem Ženatým, Ph.D.
[...]
(dále jen prodávající)

AMADEUS REÁL, a.s.
se sídlem: 116 78 Praha 1, Dlouhá tř. 13
[...]
jednající Václavem Klanem, členem představenstva
(dále jen kupující)

Smluvní strany spolu uzavírají ke Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu uzavřené mezi nimi dne 29.5.2009 (dále také „kupní smlouva") tento dodatek č. 1:

1.         Smluvní strany se dohodly, že

a)         v či. V odst. 1 kupní smlouvy se bez náhrady vypouští text:
„podle regulačního plánu, o jehož pořízení rozhodlo zastupitelstvo města dne 25.4.2007 usnesením č. 273/7 a jehož zadání tentýž orgán schválil dne 24.10.2007 svým usnesením č. 581/11 - viz příloha č. 1 této smlouvy,"

b)         v čl. V odst. 2, první odrážka kupní smlouvy se bez náhrady vypouští text:
"a uzavřít s prodávajícím dohodu o úhradě úplných nákladů na zhotovení návrhu regulačního plánu, jehož pořízení k výhradní potřebě kupujícího schválilo zastupitelstvo města dne 25.04.2007 usnesením č. 273/7 a jehož zadání schválilo zastupitelstvo města dne 24.10.2007 usnesením č. 581/11"

c)         v či. VI se odst. 1 kupní smlouvy mění a nově zní:
„1. Kupující se zavazuje v souladu s účelem převodu uvedeným v či. V. odst. 1. této smlouvy na předmětu převodu postavit Objekt specifikovaný v či. V. odst. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje podat řádnou u žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Objektu na předmětu převodu, a to ve lhůtě do 15 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Kupující se dále zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení na výstavbu Objektu na předmětu převodu, a to ve lhůtě do 15 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce. Kupující se dále zavazuje řádně pokračovat v řízeních uvedených v tomto odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Kupující se zavazuje podat žádost za účelem získání oprávnění k užívání Objektu vystavěného na předmětu převodu v souladu s § 119 stavebního zákona, a to ve lhůtě buď do 40 měsíců nebo do 60 měsíců v případě významného archeologického průzkumu probíhajícího na předmětu převodu, a to ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 31.12.2018. Konstatuje se, že podáním řádných žádostí ve smyslu ustanovení této smlouvy se rozumí podání úplné žádosti, na základě které bude příslušným úřadem oznámeno zahájení řízení dle stavebního zákona."

d)         v či. VI. se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen před podáním řádné žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Objektu na předmětu převodu dle odst. 1 tohoto článku poskytnout prodávajícímu kompletní dokumentaci pro územní řízení ke kontrole dodržení shody dokumentace pro územní řízení s účelem převodu dle či. V. této smlouvy. Prodávající se zavazuje ve lhůtě do 45 dní ode dne obdržení dokumentace pro územní řízení dle tohoto odstavce kupujícímu dodržení shody dokumentace pro územní řízení s účelem převodu dle či. V. této smlouvy potvrdit, případně ve stejné lhůtě kupujícímu sdělit kpředložené dokumentaci pro územní řízení námitky. Sdělí-li prodávající kupujícímu námitky dle tohoto odstavce, kupující je povinen tyto námitky do dokumentace pro územní řízení zapracovat a takto upravenou dokumentaci pro územní řízení prodávajícímu opětovně poskytnout ke kontrole. Postup dle tohoto odstavce se následně opakuje. Smluvní strany se dohodly, že nepotvrdí-li prodávající kupujícímu dodržení shody dokumentace pro územní řízení s účelem převodu dle či. V. této smlouvy ve lhůtě dle tohoto odstavce, případně ve stejné lhůtě nesdělí kupujícímu námitky k předložené dokumentaci pro územní řízení, má se zato, že je shoda předložené dokumentace pro územní řízení s účelem převodu dle či. V této smlouvy dodržena. Kupující se zavazuje, že žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Objektu na předmětu převodu dle odst. 1 tohoto článku nepodá dříve, než prodávající potvrdí dodržení shody účelu převodu dle L1. V. této smlouvy s dokumentací pro územní řízení dle tohoto odstavce."

e)         v či. VI. se stávající odst. 3 první odrážka mění a nově zní:

„• pokud kupující podá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Objektu na předmětu převodu dle odst. 1 tohoto článku, aniž prodávající potvrdí dodržení shody dokumentace pro územní řízení s účelem převodu dle či. V. této smlouvy, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku nebo pokud kupující nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Objektu, jak je tato identifikována v odst. 1. tohoto článku nebo tuto řádnou žádost nepodá ve lhůtě stanovené v odst. 1. tohoto článku, je prodávající v každém jednotlivém případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku oprávněn od této
smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaviněně poruší povinnosti uvedené v tomto ustanoveni této smlouvy, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody v rozsahu přesahujícím výši zaplacené smluvní pokuty;"
f)
v či. VI. se stávající odstavce 2. - 7. nově číslují jako 3. - 8.
Smluvní strany se dohodly, že v textu Přílohy č. 2 kupní smlouvy se:
a)         v či. 1. bez náhrady vypouští text:
„Nepředstavuje však kompletní prostorovou a architektonickou regulaci budoucí zástavby na předmětných pozemcích. Úplná regulace bude obsahem až regulačního plánu, o jehož pořízení rozhodlo ZM dne 25.4.2007 usnesením č. 273/7 a jehož vydaní je podmínkou pro stavební využití prodávaných pozemků. Zadání regulačního plánu schválilo ZM dne 24.10.2007 usnesením č. 581/11. O způsobu úhrady nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu ve smyslu § 63, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. bude uzavřena samostatná dohoda mezi SMO a kupujícími, k jehož výhradní potřebě bude regulační plán vydán."
b)         v či. 2. bez náhrady vypouští text:
„a Územním plánem zóny Historického jádra města Ostravy"
„Územní plán zóny Historického jádra města Ostravy stanovuje prostorovou a architektonickou regulaci zástavby v předmětné lokalitě tak, že umožňuje zastavění pouze menší části lokality. Zastavění celé plochy umožní až nový regulační plán lokality, který' nahradí dosud platný územní plán zóny. O jeho pořízeni rozhodlo ZM dne 25.4.2007 usnesením č. 273/7 jeho zadání pak schválilo dne 24.10.2007 usnesením č. 581/11. O způsobu úhrady nákladů na pořízení regulačního plánu bude mezi městem a kupujícím, pro jehož výhradní potřebuje regulační plán pořizován, uzavřena samostatná dohoda."

c)
„1. v či. 3 bod 1. mění a nově zni:
Maximální přípustná výška zástavby je stanovena v urbanisticko-architektonického návrhu zástavby předmětu převodu, který byl součástí nabídky kupujícího."

1. Smluvní strany se dále dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku zaniká právní vztah založený smluvními stranami Dohodou o způsobu úhrady nákladů na zpracování a mapové podklady při pořízem ÚPD a jejich změn v úplné výši ze dne 28.7.2009, a to v celém rozsahu.

1.         Tento dodatek č. I nabývá účinnosti dnem uzavření.
2.          Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 je uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3.         Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž prodávající obdrží 3 stejnopisy, kupující obdrží 1 stejnopis.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 1 na straně prodávajícího rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 2359/30 ze dne 23.9. 2009Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava