f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Tisková zpráva společnosti AMÁDEUS REAL z 20. 5. 2012

Investor projektu OC Ostravica dosud od Statutárního města neobdržel žádnou konstruktivní nabídku / Ostrava (20. května 2012) – Jednostranná mediální prezentace kroků Statutárního města Ostravy a její městské části Moravská Ostrava a Přívoz a poskytování zavádějících informací z jejich strany donutila investora společnost AMÁDEUS REAL, a.s. („AR“) k tomuto veřejnému prohlášení ohledně skutečného stavu věcí.

Statutární město Ostrava („SMO“), zejména pak její městská část Moravská Ostrava a Přívoz („MOaP“) již před odstoupením od smlouvy přestalo s investorem spolupracovat. Poté, co postupem MOaP došlo k definitivnímu zmaření projektu, byla ukončena smlouva a zastaveno územní řízení týkajícího se projektu, SMO několik týdnů prezentovalo svá stanoviska pouze prostřednictvím médií. V těchto stanoviscích se SMO zabývalo především přípravou na spor s investorem. Teprve koncem dubna obdržela společnost AR dva dopisy od Statutárního města Ostrava, a to dopis primátora Kajnara a dopis starosty MoaP, Ing. Havlíčka. Údajně mělo jít o vstřícný krok vůči investorovi, alespoň takto byly dopisy v médiích presentovány.


K dopisu prvnímu - dopis MOaP oznamoval změnu stanoviska MOaP spočívající v poskytnutí souhlasu se stavbou a obsahoval zcela nový návrh smlouvy o poskytnutí práva stavby. Obsah dokumentů však jenom pouze potvrzuje zbrklost, nepředvídatelnost a účelovost rozhodování politiků, kteří MOaP reprezentují.


Společnost Amádeus Real totiž již několikrát v minulosti upozorňovala na následující:


  1. MoaP byla ze strany investora opakovaně upozorněna na hrozbu zmaření projektu, ke kterému může dojít v případě vydání nesouhlasného stanoviska s projektem.

  2. územní řízení bylo dne 5.4.2012 skutečně definitivně zastaveno z důvodu nesouhlasného stanoviska vydaného právě MOaP.

  3. MOaP mnohokrát písemně i do médií potvrdila své nesouhlasné stanovisko ze dne 19.1.2012 směřující proti projektu.

  4. MOaP ústy svých zástupců mnohokrát na projekt i společnost AR slovně útočila a velmi nevybíravým způsobem projekt i společnost poškozovala.


Přes tato nesouhlasná stanoviska pak dne 16.4. 2012, tedy 11 dní poté, co již došlo k zastavení územního řízení, pro jehož potřeby měl být souhlas určen, MOaP znovu změnilo své rozhodnutí a pro účely tohoto (již neexistujícího) řízení vydalo třetí verzi svého stanoviska (tentokrát kladnou). Ke změně stanoviska došlo, aniž by o změnu investor jako žadatel žádal a aniž by došlo k jediné změně v dokumentaci projektu. Přitom však zástupci MOaP neopomněli zopakovat své výhrady vůči projektu.


Dopis MOaP pouze potvrzuje absolutní nevyzpytatelnost a účelovost rozhodování politiků, kteří MOaP reprezentují, a rozhodně nepředstavuje jakoukoli vstřícnost vůči investorovi. To ostatně potvrzují i podmínky smlouvy vážící se k souhlasnému stanovisku, jejíž návrh MOaP direktivním způsobem předložil investorovi. Tato smlouva obsahuje zcela nesmyslná a neregulérní ujednání (například povinnost v určitých blíže nedefinovaných případech novou budoucí stavbu OC Ostravica odstranit) a termíny, které jsou v zásadním rozporu s původní (dnes již zrušenou) kupní smlouvou uzavřenou mezi AR a SMO. Smlouva kromě toho nerespektuje dokumentaci zastaveného územního řízení.


K dopisu druhému – dopis primátora SMO Petra Kajnara pak neobsahuje žádný návrh na řešení situace. Pouze konstatuje, že neuznává odstoupení od kupní smlouvy se společností AR a vyzývá investora k pokračování v projektu. Argumenty, kterými zpochybňuje SMO odstoupení, jsou přitom v rozporu s předchozími stanovisky a postoji SMO.


Dopisy pro nás byly zklamáním. Dočkali jsme se jich po dlouhém čekání, odeslání mnoha výzev k odstranění překážek v projektu OC Ostravica a mnoha mediálních útocích na naši společnost, zejména ze strany reprezentantů Moravské Ostravy a Přívoz, a konečně i několik týdnů po definitivním zmaření projektu a odstoupení od smlouvy. Bohužel jejich obsah nenaznačoval vstřícnost ani možnost jakéhokoli řešení pro projekt OC Ostravica za současné situace, kdy došlo k definitivnímu ukončení smlouvy a zastavení souvisejících řízení,“ říká zástupce Amádeus Real („AR“) Jan Petřík.


Investor není přesvědčen o tom, že by kroky SMO nebo zástupců MOaP byly míněny jako vážné kompromisní návrhy na řešení situace.


Společnost AR je naopak přesvědčena, že jediným účelem dopisů je snaha o zlepšení procesní pozice SMO do soudních sporů, což bylo v médiích naznačeno. SMO již zjevně nemá zájem o věci jednat konstruktivně, nýbrž bude ve věci činit již už pouze mocenské a silové kroky.


Kromě uvedených dopisů však Statutární město Ostrava ve svých mediálních prohlášeních pokračuje v poškozování investora.


Investor nabídl Statutárnímu městu Ostrava nemovitosti, které v lokalitě vlastní k prodeji za částku 158 mil. Kč s tím, že otevřeně deklaroval, že jde o cenu odpovídající nákladům na pořízení těchto nemovitostí, kterou je schopen doložit. Statutární město nabídku obratem odmítlo a ihned se do médií vyjádřilo, že cena je nadsazená, když z katastru nemovitostí lze dohledat pouze cenu 35 mil. Kč.


Nejen, že město investora nepožádalo o upřesnění ceny, ale Statutární město možná i vědomě (nebo nekvalifikovaně) pominulo skutečnost, že investor část nemovitostí získal prostřednictvím koupě akcií společnosti OSTRAVICA FASHION, a.s., která nemovitosti vlastnila. Tato cena se samozřejmě do katastru nemovitostí nezaznamenává. Tato skutečnost je však dohledatelná přes obchodní rejstřík a také o tom bylo město opakovaně historicky investorem informováno.

Jelikož SMO není zjevně ochotno věcně jednat o řešení situace, v níž se projekt ocitnul poté, co došlo neměnným způsobem k ukončení smlouvy, společnost AR nezbývá než setrvávat u svého rozhodnutí požadovat náhradu finančních prostředků za poškozenou investici a za ušlý zisk.Kontakt pro média:

Jan Piskáček
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava