f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zápis z jednání 11. 9. 2012

Zápis z jednání uskutečněného dne dne  11.9.2012  od  14.00  hodin mezi zástupci Statutárního města Ostrava a zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s.

Základní shrnutí z jednání  uskutečněného  dne  11.9.2012  od  14.00  hodin  v  budově magistrátu Statutárního města Ostravy v místnosti č. 205 uskutečněného mezi:

zástupci Statutárního města Ostrava (SMO):
Ing. Tomášem Petříkem, náměstkem primátora SMO
Mgr. Renatou Kolkovou, vedoucí legislativního a právního odboru SMO
JUDr. Petrem Pyšným, advokátem
Ing. Arch. Cyril Vltavský, hlavní architekt SMO

zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s. (AR)
Václav Klán, předseda představenstva
Mgr. Vladimír Uhde, advokát
Mgr. Jan Petřík, advokát

1.    Úvodem schůzky se rekapitulovaly závěry předchozího jednání, které se konalo za účasti pana primátora dne 2.8.2012.

2.    Náměstek primátora sdělil, že od posledního setkání SMO nemá žádný konkrétní námět na urovnání sporu za pomocí realizace jiného projektu ve spolupráci s AR a vyzval zástupce AR, aby přednésti své případné náměty na to, jakým způsobem by podle nich mohlo dojít k mimosoudnímu vypořádání sporu.

3.    Představitelé AR sdělili, že informaci o tom, že by měli na jednání přednést náměty na způsob alternativního vyřešení sporu, se dozvěděli až ze včerejšího dopisu představitelů SMO a že tedy žádný konkrétní návrh nemají. Nicméně konstatovali, že neznají strategické záměry SMO a že návrh, na jakém jiném projektu či projektech by mohla být zrealizována spolupráce strana a tím i vyřešen stávající spor, musí přijít od SMO. Jedině SMO totiž ví, o jaké projekty má zájem.

4.    Současně pan Klán upozornil na skutečnost, že do projektu OC Ostravica investoval prostředky i zahraniční investor a že i vzhledem kjeho povinnostem spor řádně okomentovat v jeho finančních výkazech je nutné, aby se jednání rychle posunuly kupředu, resp. v případě nedohody aby došlo k uplatnění náhrady škody. Připomněl přitom, že jen tzv. skutečná škoda odpovídající dosud vynaloženým nákladům a výdajům AR do projektu OC Ostravica dosahuje téměř 300 mil. Kč a že na tyto náklady AR čerpalúvěr s tím, že pouze úroky z této částky dosahují 24 mil. Kč ročně. Vedle   toho   samozřejmě   vznikla   AR   značná   škoda   v podobě   ušlého   zisku. Představitelé AR doplnili, že i když škoda byla způsobena především protiprávním postupem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOAP), odpovědnost za porušení smluv nese SMO a vůči němu je AR nucena škodu uplatňovat.

5.    Následně se mezi právními zástupci obou stran obecně diskutovaly možné právní překážky a limity alternativního vyřešení sporu. Uzavřelo se, že obě strany mají zájem jen na řešení, které by z právního hlediska bylo bezchybné a že si dokáží představit, že se takové řešení v právní rovině podaří nalézt. Klíčovou otázkou zůstává, zda se podaří nalézt projekt či projekty (objekt, resp. objekty), na kterých by mohli SMO a AR spolupracovat takovým způsobem a za takových podmínek, že by to umožnilo i mimosoudní řešení stávajícího sporu týkajícího se projektu OC Ostravica.

6.    Náměstek primátora zmínil, že žádný takový projekt v tuto chvíli nezná, nicméně že celou záležitost projedná na poradě vedení SMO a že výsledek sdělí AR. Připomněl přitom, že SMO je v situaci, kdy řeší problém, jež má svůj původ v postupu MOAP a že nejde o první případ. Kvůli těmto zkušenostem již bylo SMO nuceno změnit statut SMO.
7.    Následně se obecně diskutovaly možné projekty, které by teoreticky přicházely do úvahy jako  základ  pro  spolupráci  na  mimosoudním  vypořádání sporu.  Při té příležitosti Mgr. Petřík zmínil, že v mezidobí obdržela AR rozklad ministryně kultury ve věci památkové ochrany objektů č.p. 241 na parc.č. 410/1 a č.p. 3099 na parc.č. 410/3,  k.ú.   Moravská  Ostrava.  Zněj vyplynulo,  že   památkově cennou  a  tedy chráněnou částí objektu je pouze uliční fronta objektu a že tedy smysluplné využití objektu   v rámci  jakéhokoli   budoucího   projektu   vdané   lokalitě   není zásadně omezeno.

8.    Představitelé  AR  navrhli,  aby v případě,  že vedení SMO  bude  mít  zájem  na pokračování v jednáních nad konkrétní podobou mimosoudního vypořádání sporu, SMO určilo jednu pověřenou osobu, se kterou by bylo možné se flexibilněji potkávat a rychleji tak posunout případná jednání kupředu. Toto bylo představiteli SMO uznáno za rozumný návrh.

9.    Představitelé AR informovali zástupce SMO o tom, že v mezidobí pokračují práce na vyčíslení škod, které AR díky zmaření projektu v důsledku postupu Rady MOAP utrpěla. I s ohledem na existenci zahraničního investora je AR nucena v nejbližší době podniknout další kroky směřující k vymáhání náhrady způsobených škod. Toto představitelé SMO vzali na vědomí.

10.  Závěrem představitelé AR zopakovali svou připravenost t nadále diskutovat smírné řešení sporu. Pan Klán zdůraznil, že v rámci minimalizace škod AR hodlají prodat nemovitosti, které jsou ve vlastnictví AR a které měly být zakomponovány do projektu OC Ostravica, a to zájemci s nejvyšší nabídkou. AR chce vystupovat vůči SMO vstřícně a je připravena se SMO přednostně jednat o prodeji těchto pozemků v rámci snahy o mimosoudní vyrovnání sporu tak, aby SMO neztratilo vliv nad využitím oblasti, v níž se nemovitosti nacházejí.

11.  Náměstek primátora závěrem zopakoval, že stav celého případu projedná na poradě vedení SMO příští pondělí (17.9.2012) a že do středy (19.9.2012) bude informovat AR o rozhodnutí vedení SMO a o případných návrzích, jak pokračovat.

zaznamenal Vladimír Uhde, advokátPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava