Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Obchodní dům Textilia. Osudy po roce 2000

Romana Rosová: Obchodní dům Textilia. Osudy po roce 2000, bulletin Krásná Ostrava 2/2014
Prvorepublikové obchodní domy ukazovaly nejnázorněji přeměnu Moravské Ostravy ve velkoměsto. Jedním z nich byl i obchodní dům Textilia, který dnes tvoří tři historické budovy s různými osudy – čp. 241, čp. 243 a čp. 284. V letech 1928–1929 byla na místě činžovního domu čp. 243 postavena novostavba obchodního domu Textilia podle plánů berlínské architektky Marie Frommerové. Slavnostně byl obchodní dům otevřen 3. března 1930. Sousední dům čp. 284 byl postaven v roce 1911 podle plánů moravskoostravského architekta Felixe Neumanna pro obchodníka Alfréda Schmelze. Neumann se zde inspiroval stavbami ve stylu neobiedermeieru, které v Moravské Ostravě navrhl Wunibald Deininger a které rozvíjely pozdně secesní architekturu prvky architektury 1. poloviny 19. století. Schmelzův dům (v němž v té době již sídlila Länderbanka) koupila v roce 1934 firma Textilia z důvodu rozšíření svých prodejních prostor a nechala ho adaptovat a propojit se stávajícím obchodním domem. 17. září 1934 byl adaptovaný obchodní dům slavnostně otevřen. Rozšířením prodejní plochy Textilie do budovy čp. 284 vznikl velký obchodní palác, který svou velikostí, ale také vysokým standardem služeb patřil k nejlepším a největším obchodním domům v republice. V letech 1957–1958 byl obchodní dům, tehdy již zvaný Ostravica, adaptován podle plánů architekta Lubomíra Šlapety. Interiér byl upraven v tzv. bruselském stylu, exteriér byl zvýrazněn figurálními a emblematickými neony, v čp. 284 byl zřízen nový vstup s velkým rohovým výkladem.

Od 60. let 20. století byla součástí obchodního domu Ostravica i sousední budova bývalé Obchodní a průmyslové banky z let 1904–1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deinigerových. Přízemí zaujímaly prostory banky a obchodů, v patrech byly luxusní byty. V roce 1945 byla fasáda budovy, kombinující historizující a secesní prvky, silně poškozena a při následujících opravách již nebyly mnohé dekorativní prvky, včetně kamenného obkladu, obnoveny. Celý blok byl zpočátku určen k demolici, proto probíhaly pouze utilitární opravy. V 80. letech už ale bylo jasné, že celý komplex Textilie/Ostravice zůstane zachován. V roce 1992 byla budova někdejší Obchodní a průmyslové banky (čp. 241) zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, v roce 2008 následoval zápis domu čp. 243. Budova čp. 284 kulturní památkou prohlášena nebyla, přestože obě součásti bývalého obchodního domu Textilia – čp. 243 a 284 – byly od roku 1935 propojeny v jeden celek. Ministerstvo kultury argumentovalo tím, že tato budova je chráněna v rámci městské památkové zóny Moravská Ostrava.

Fatálním se stal pro obchodní dům Ostravica pátek 7. dubna 2000, kdy se při nepovolené rekonstrukci zřítily za plného provozu dva nosné pilíře a stropy tří podlaží v severní části objektu čp. 284. Po této havárii byl obchodní dům uzavřen, a přestože nový majitel, kterým byla od roku 2005 firma Ostravica Fashion, zřícené stropy opravil a staticky zajistil, nebyl již nikdy otevřen. V roce 2008 získala v developerské soutěži (v níž byla hlavním kritériem cena, nikoliv architektonická kvalita) na využití celého bloku, pozemky kolem chátrajícího obchodního domu a poté i historické budovy firma Amadeus Real, která je zamýšlela začlenit do novostavby velkého obchodního centra, umístěného do prostoru mezi náměstím E. Beneše a ulicí 28. října. I když na počátku předložený projekt architektonické kanceláře Projektstudio počítal s opravou všech historických budov, postupem času majitel svůj postoj změnil a v původní podobně chtěl zachovat pouze střední budovu od Marie Frommerové. Stavba od Felixe Neumanna měla být nahrazena novostavbou a z bývalé banky od otce a syna Deiningerových mělo zůstat pouze torzo – křídlo do ulice 28. října.

Národní památkový ústav ale s demolicemi nesouhlasil a požadoval rehabilitaci všech tří objektů – zachování a obnovu hmoty, dispozičního členění i dochovaných prvků na fasádách i v interiérech. Předložený projekt tudíž neschválil. Reakcí majitele byla rezignace na alespoň základní údržbu a zajištění objektu. V průběhu několika měsíců byl objekt údajným opakovaným vnikáním cizích osob silně zdevastován – zmizela střešní krytina ve dvorním traktu, část okapů a okenních výplní, devastace postihla i interiér. To přispělo ke zhoršení starších závad a ke vzniku nových statických poruch. Toho majitel využil a v roce 2011 požádal ministerstvo kultury o vynětí budovy ze seznamu kulturních památek z důvodu ztráty památkových hodnot (v dubnu 2012 nakonec MK ČR rozhodlo, že budova bývalé Obchodní a průmyslové banky zůstane památkou).

Město (jelikož Magistrát města Ostravy je výkonným orgánem památkové péče) bohužel zpočátku nevyužilo možnosti, které má v případě zanedbání péče o kulturní památku – udělit sankce na základě § 35 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pouze dvakrát – v roce 2010 a 2011 – magistrát zahájil správní řízení s vlastníkem bývalého komplexu Textilie na základě památkového a stavebního zákona. Majiteli bylo jednak uloženo zajistit objekt proti vstupu cizích osob, jednak zabezpečit budovu proti ohrožování zdraví a životů osob. Firma začala s opravami střech, na nichž chyběla krytina, a dešťových svodů. Do termínu, který mu byl magistrátem určen (31. 8. 2011), však bylo provedeno jen minimum prací. Sankce za nesplnění termínu oprav ale magistrát neuložil.

V březnu 2012 firma Amadeus Real poměrně nečekaně odstoupila od smlouvy s Magistrátem města Ostravy o koupi pozemků na náměstí Edvarda Beneše a ukončila svůj záměr na stavbu obchodního centra. Jako důvod uvedla zmaření záměru ze strany Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který 19. 1. 2012 zrušil souhlas s umístěním stavby a nevydal územní rozhodnutí. Obvod argumentoval svým nesouhlasem s tím, že firma nechává chátrat památkově chráněné budovy a plánuje jejich částečnou demolici, proto požádal o doplnění některých informací, které se týkaly např. zabezpečení technického stavu historických budov, zajištění parkování a komunikace a také zachování zeleně. Firma požadované údaje nedodala, přesto byl obvod ještě ochoten jednat a kroky firmy ho překvapily. Amadeus Real poté po magistrátu požadoval vrácení 54 milionů, které již do koupi pozemků investoval, a také náhradu ušlého zisku – celkem 1,6 miliardy korun. Přestože obvod na nátlak magistrátu nakonec souhlas se stavbou udělil, Amadeus Real již v projektu pokračovat nechtěl. Firma pak nabídla historické budovy bývalého obchodního domu Ostravica ke koupi nejprve ministerstvu kultury a poté městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za 158 milionů korun. Město odkoupení budov za tuto přemrštěnou částku odmítlo, zároveň označilo odstoupení od kupní smlouvy ze strany Amadeus Real za neplatné. Firma se spor s městem rozhodla řešit soudní cestou a historické budovy nabídla dvakrát neúspěšně v dražbě. Město na kroky Amadeus Real kontrovalo žalobou o zaplacení splátky za pozemky a smluvní pokuty – celkem šlo o 7,5 milionů.

Katastrofální stav někdejšího luxusního obchodního domu a laxní přístup orgánů státní správy i samosprávy mezitím přiměl jednat i ostravskou veřejnost. 9. února 2012 byla na shromáždění na Smetanově náměstí v Ostravě zveřejněna petice za záchranu obchodního domu Textilia/Ostravica, kterou do dnešního dne podepsalo přes 7 300 signatářů. Petiční výbor ale nezůstal jen u iniciování petice – kromě toho, že vede a pravidelně aktualizuje internetové stránky (http://ostravica.textilia.cz) a také informuje o vývoji kauzy v médiích, uspořádal na podporu Textilie několik akcí. K nim patřila např. demonstrace na záchranu Textilie v březnu 2012 nebo rozmisťování petičních stánků. Další akcí byla veřejná debata k záchraně Textilie, kterou 23. listopadu pořádal Antikvariát a klub Fiducia, bohužel bez účasti zástupců magistrátu i firmy Amadeus Real. Petiční výbor podal i trestní oznámení na vlastníka nemovitostí pro porušování památkového zákona. Od 21. března 2014 pak rozjel další informační kampaň na podporu Textilie, mj. rozdáváním placek a rozvěšováním plakátů s logem obchodního domu, instalací petičních stánků apod.

Přes všechny aktivity obchodní dům dál chátral – provizorně zakrytou střechou a vylámanými okny dovnitř pršelo, na střeše se začaly rozrůstat náletové dřeviny, rozpadající se fasáda musela být zajištěna ochrannou sítí. Zanedbaná údržba přispěla k rozvoji statických poruch, ke zničení konstrukcí krovů, poškození stropů, obvodového zdiva a k devastaci interiérů. Národní památkový ústav nechal vypracovat posudek stavebně-technického stavu budov a požadoval, aby Útvar hlavního architekta jako výkonný orgán památkové péče nařídil majiteli provést opatření k nápravě – jednalo se především o zajištění střech, statiky a dešťových svodů. Město konečně začalo v kauze Textilia reagovat a v roce 2013 zahájilo dvě správní řízení podle stavebního i památkového zákona. Majitel – firma Amadeus Real – nadále tvrdil, že se o nemovitosti stará a nařízená opatření realizuje. Názor příslušných úřadu byl ale jiný a magistrát udělil vlastníkovi kvůli nedostatečné údržbě pokutu ve výši 1,2 milionu korun. Krajský úřad, k němuž se Amadeus Real odvolal, ale pokutu zrušil, protože ji magistrát podal po zákonné lhůtě. Navíc firmě prodloužil termín, dokdy musí provést zajištění budov, na konec února 2014. Ministerstvo kultury ale rozhodnutí krajského úřadu označilo za nezákonné a město v únoru 2014 zahájilo další správní řízení s majitelem Textilie, ve kterém chtělo udělit novou pokutu. Počátkem března 2014 provedli zástupci NPÚ a magistrátu kontrolu objektů, po které konstatovali, že nařízená údržba byla provedena jen zčásti a stavební úřad majitele vyzval k jejímu dokončení. Amadeus Real se ale obrátil na krajský úřad kvůli podjatosti magistrátu (který je s firmou zároveň v soudním sporu) a krajský úřad předal další projednávání kauzy stavebnímu úřadu v Bohumíně.

V březnu 2014 pak firma Amadeus Real překvapivě prodala budovy někdejší Textilie firmě RME Czech v čele s jednatelem Nikosem Boborasem. Ten zatím nemá konkrétní plány, jak s budovami naložit, a chce o dalším využití jednat i s vedením města. Jednou z možností je prodej budov městu. Jaké budou další osudy někdejšího luxusního obchodního domu, je zatím stále otevřené, nový majitel totiž zmínil i možnost, že by část stavby ohrožující bezpečnost obyvatel mohla být zbořena. Stále probíhá petiční akce i informační kampaň a optimisté věří, že je ještě naděje na záchranu. Záležet teď bude především na postoji nového vlastníka a také města.


Zdroj: http://www.krasnaostrava.cz/category/bulletin/
http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2014/06/KROS-02-2014-web.pdf Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava