Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016

Důvodová zpráva:

Orgánům města se na základě požadavku vzneseného na minulém zasedání zastupitelstva města předkládá komplexní informace v záležitosti prodeje pozemků v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě a následných soudních sporů souvisejících s odstoupením kupující společnosti od kupní smlouvy.

PROCES DO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Zastupitelstvo statutárního města Ostrava (dále jen „SMO“) dne 21.9.2005 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti:

včetně součástí a příslušenství

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto nemovitostí.

K výše uvedenému záměru prodeje vydalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 14.9.2004 souhlasné stanovisko za podmínky, že:

Zastupitelstvo SMO dne 28.6.2006 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to pozemky:

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podmínky změny územního plánu a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto pozemků.

K výše uvedenému záměru prodeje vydalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tato stanoviska:

Zastupitelstvo SMO dne 19.9.2007 rozhodlo o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

a vyhradilo si rozhodnutí o prodeji těchto pozemků.

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 11.9.2007 vydalo souhlasné stanovisko k záměru prodat pozemky a jejich části po geometrickém oddělení na základě architektonické studie za splnění níže uvedených podmínek:

Zastupitelstvo SMO dne 30.4.2008 doplnilo usnesení ze dne 19.9.2007 o text: „některému ze zájemců, jenž podá nabídku na koupi do 31.5.2008“.

Zastupitelstvo SMO dne 24.9.2008 rozhodlo o výběru nabídky společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. (dále jen AMÁDEUS, nebo kupující) a uložilo vypracovat text kupní smlouvy.

Zastupitelstvo SMO dne 26.11.2008 a dne 29.4.2009 rozhodlo o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, jež byla mezi SMO a AMÁDEUS uzavřena dne 29.5.2009.

KUPNÍ CENA:

Předmětem převodu byly shora uvedené nemovitosti za úhrnnou kupní cenu 83.080.076,- Kč a movitá věc (veřejné osvětlení) za kupní cenu 123.924,- Kč bez DPH.

Kupující se zavázal zaplatit část kupní ceny nemovitostí ve výši 50 % kupní ceny za věci nemovité a část kupní ceny ve výši 147.469,56 Kč včetně DPH za věci movité do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny v pravidelných ročních splátkách 4.154.003,80 Kč počínaje rokem 2010.

ÚČEL PŘEVODU:

V čl. V. odst. 1 (účel převodu) bylo ujednáno, že účelem převodu je zástavba předmětu převodu ve shodě s územním plánem, podle regulačního plánu, při respektování základních parametrů urbanisticko-architektonického návrhu kupujícího, který tvoří přílohu kupní smlouvy, a podle Podmínek využití pozemků nabízených k prodeji statutárním městem Ostrava v lokalitě nám. Dr. Eduarda Beneše v Moravské Ostrava (proluka Německý dům), schválených zastupitelstvem města.

V čl. V. odst. 2 jsou pak ujednány závazky kupujícího, které jsou obsahově shodné s podmínkami stanovenými usnesením zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen městský obvod) ze dne 11.9.2007.

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ:

Zastupitelstvo SMO dne 23.9.2009 rozhodlo o uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy, jímž došlo ke změně čl. V. odst. 1 a odst. 2, kterou byl vypuštěn odkaz na regulační plán pro nadbytečnost, neboť regulační plán nebylo třeba zhotovit na základě rozhodnutí zastupitelstva SMO ze dne 24.6.2009.

Dále došlo ke změně čl. VI. odst. 1, kterou došlo opět pouze k vypuštění odkazu na regulační plán a k doplnění nového odstavce 2, jímž byla upravena povinnost kupujícího předložit prodávajícímu kompletní dokumentaci pro územní řízení ke kontrole dodržení shody dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy.

Konečně došlo ke změně odstavce 3 téhož článku smlouvy, kterou bylo upraveno právo SMO zrušit kupní smlouvu odstoupením pro případ, že kupující poruší jej stíhající povinnost podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, aniž SMO potvrdí dodržení shody dokumentace s účelem převodu, anebo pokud kupující nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, anebo pokud kupující nepodá řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí v ujednané době (dle čl. VI. odst. 1 se podáním řádné žádosti rozumí podání úplné žádosti, na základě které bude příslušným úřadem oznámeno zahájení řízení dle stavebního zákona).

ZÁVAZKY K VÝSTAVBĚ:

AMÁDEUS se zavázal podat žádost:

PRŮBĚH PO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Kupující dopisem ze dne 21.5.2010 informoval SMO o skutečnostech tvořících překážky, jež mu brání v podání řádné žádosti o zahájení územního řízení a požádal o vystavení potvrzení v tom smyslu, že po dobu trvání těchto překážek není v prodlení s plněním jej stíhajících závazků ujednaných v čl. VI. smlouvy. SMO dopisem RNDr. Ženatého, Ph.D., náměstka primátora, ze dne 16.7.2010 oznámilo kupujícímu, že jím uváděné skutečnosti nejsou dle názoru SMO objektivními překážkami, s jejichž možným vznikem nemohl kupující uvažovat při uzavření kupní smlouvy a že žádosti o vydání potvrzení nevyhoví.

Kupující reagoval dopisem ze dne 2.8.2010, jímž opětovně požadoval vydání takovéhoto potvrzení, a sice, že po dobu existence jím uváděných překážek neběží lhůta 15 měsíců pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, čemuž nebylo opětovně vyhověno. Dopisem ze dne 24.8.2010 kupující opětovně informoval SMO o setrvávající existenci těchto skutečností popsaných v jeho dopise ze dne 21.5.2010 a tentokráte požádal o uzavření dodatku kupní smlouvy, jímž by byly nově upraveny závazky kupujícího a lhůty pro jejich splnění. Současně kupující informoval SMO, že z důvodu maximální opatrnosti podá žádost o zahájení územního řízení v ujednaném termínu do 29.8.2010.

Kupující se zavázal (čl. VI. odst. 1 smlouvy) podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí do 15 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. V odst. 2 téhož článku smlouvy je ujednána lhůta v délce 45 dnů, v níž se SMO muselo vyjádřit ke shodě předložené dokumentace s účelem převodu, přičemž tato lhůta počala běžet ode dne doručení dokumentace. Kupující předložil SMO dokumentaci dne 13.8.2010 spolu s průvodním dopisem datovaným dne 6.8.2010, takže v souladu s ust. § 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, počal rozběh lhůty dne 14.8.2010 a skončil dne 27.9.2010. Rada SMO svým usnesením ze dne 21.9.2010 rozhodla, že nepotvrzuje shodu předložené dokumentace s účelem výstavby a takovéto stanovisko bylo sděleno kupujícímu dopisem primátora ze dne 21.9.2010, jenž byl doručen kupujícímu, jak ten uvádí ve svém dopise ze dne 13.10.2010, až dne 29.9.2010, tedy po marném uplynutí lhůty 45 dnů, která uplynula, jak je shora uvedeno, ke dni 27.9.2010.

Kupující podal žádost o vydání územního rozhodnutí dne 26.8.2010, která nebyla úplná, takže nebylo možno, aby příslušný stavební úřad oznámil účastníkům a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Kupujícímu byly vytčeny nedostatky jeho žádosti a ten dopisem ze dne 20.9.2010 požádal stavební a správní odbor magistrátu (dále jen stavební odbor) o přerušení územního řízení na dobu 6 měsíců, na základě této žádosti stavebně správní odbor svým rozhodnutím ze dne 30.9.2010 přerušil územní řízení do 1.4.2011. Kupující následně požádal dne 22.3.2011 o prodloužení lhůty pro přerušení územního řízení do 1.1.2012, usnesením stavebního odboru ze dne 29.3.2011 bylo žádosti vyhověno a současně byl kupující vyzván dopisem stavebně správního odboru ze dne 29.3.2011 k odstranění nedostatků v předložených podkladech, a to ve lhůtě do 1.1.2012.

Jak uvádí kupující ve svém dopise ze dne 13.10.2010, přistoupil, bez ohledu na fikci souladu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy v důsledku marného uplynutí lhůty 45 dnů, k přepracování původní projektové dokumentace předložené SMO a odboru stavebně správnímu v rámci územního řízení, a to zejména za účelem získání kladného koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy (negativní koordinované závazné stanovisko bylo vydáno dne 23.7.2010 k původní projektové dokumentaci sestávající ze čtyř dílčích stanovisek, a to kladných stanovisek odboru životního prostřední, oddělení územního plánování, odboru dopravy a negativního stanoviska oddělení památkové péče). Kupující podal dne 3.8.2011 žádost o vydání závazného stanoviska a stanovení závazných podmínek pro přípravu a realizaci stavby oddělení památkové péče ke stavbě obchodního centra „Ostravica“ a to rozhodnutím č. 170/2011 ze dne 22.9.2011 stanovilo závazné podmínky, z nichž se dotýkaly závazku kupujícího připravit a realizovat stavbu v souladu s kupní smlouvou zejména dvě podmínky, a to podmínka maximálně dvou podzemních podlaží (parkování), mající za následek snížení počtu parkovacích míst oproti počtu parkovacích míst ujednaného v kupní smlouvě a podmínka dodržet historické stavební čáry dotýkající se (znemožňující) splnění závazku kupujícího realizovat v rozsahu 20 % parkově upravené veřejné prostranství dle studie tvořící přílohu č. 3 kupní smlouvy. Důsledkem stanovení těchto podmínek byl vznik oprávnění kupujícího odchýlit se od těchto základních parametrů ujednaných v kupní smlouvě na základě rozhodnutí dotčeného státního orgánu. Následně, na základě žádosti kupujícího ze dne 9.11.2011 bylo vydáno dne 23.12.2011 kladné dílčí závazné stanovisko oddělení památkové péče ke změněné projektové dokumentaci pro účely územního řízení, jímž byl dán souhlas se splněním podmínek stanovených rozhodnutím č. 170/2011 a byly stanoveny podmínky, za kterých lze stavbu připravovat a provést, a to zejména:

Kupující předložil upravenou projektovou dokumentaci odboru stavebně správnímu v závěru roku 2011 a současně s dopisem ze dne 27.12.2011 požádal o prodloužení lhůty pro přerušení územního řízení do 29.6.2012 z důvodu neexistence souhlasu městského obvodu s umístěním stavby a neexistence souhlasu příslušného úřadu s umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku, když ten sdělil kupujícímu, že rozhodne až po udělení souhlasu městským obvodem s umístěním stavby. Dne 13.1.2012 se konalo ústní jednání, při němž stavebně správní odbor kupujícímu konkretizoval vytčené nedostatky předložené změněné dokumentace, které jsou popsány v písemné výzvě stavebního odboru ze dne 17.1.2012 a jež měl žadatel odstranit ve lhůtě do 29.6.2012 a sice:

 1. doplnit souhlasy všech vlastníků pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, včetně situačního výkresu stavby
 2. v žádosti a v textové části dokumentace doplnit pozemky dotčené stavbou a jejich vlastníky
 3. v textové části dokumentace doplnit umístění trafostanice, která je situována ve stavbě na pozemku parc. č. 417 v k. ú. Moravská Ostrava
 4. doložit doklad o zjištění radonového indexu pozemku
 5. doložit aktualizovanou hlukovou studii (na základě zjišťovacího řízení ke stavbě)
 6. doložit doklad, kterým bude prokázáno splnění požadavků vyplývajících z ust. § 11, ust. § 12 a ust. § 13 vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, tzn. splnění požadavků na osvětlení a proslunění jak navrhované stavby vůči okolní zástavbě, tak vliv okolní zástavby na navrhovanou stavbu
 7. v textové části opravit údaj o počtu parkovacích stání, která jsou určena pro vozidlo přepravující osobu tělesně postiženou
 8. doplnit jednoduchý výkres, jak budou vypadat stožáry pro přeložku trolejového vedení, které budou umístěny dočasně
 9. upřesnit, zda a kde se v návrhu nachází záchytná jímka v podzemních garážích, která je uvedena v textové části dokumentace, odlučovač ropných látek a odlučovač tuku.

Kupující dopisem ze dne 27.1.2012 předložil stavebně správnímu odboru požadované doklady a informace, vyjma souhlasu SMO (městského obvodu) s umístěním stavby na pozemcích a vyjma souhlasu s umístěním inženýrských sítí v silničním pozemku z důvodů výše uvedených.


Výše popsaný skutkový a právní stav věci lze ve vztahu k územnímu řízení a souladu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy shrnout následovně:

(a) ke snížení počtu parkovacích míst v důsledku snížení počtu podzemních podlaží ze 3 podlaží na 2 podlaží;

(b) k nemožnosti splnění závazku ponechat 20 % plochy jako parkově upravené veřejné prostranství v důsledku uložení povinnosti zachovat historické stavební čáry (dle změněné projektové dokumentace je bez ohledu na to umístěno parkově upravené veřejné prostranství na střeše objektu);

(c) ve vztahu k náhradě za stávající veřejné WC, jež jsou dle změněné projektové dokumentace umístěna v šedých zónách jednotlivých podlaží objektu;

Kupující vzal svým přípisem ze dne 22.3.2012 zpět svou žádost o vydání územního rozhodnutí, takže došlo k jeho zastavení na základě rozhodnutí odboru stavebně správního.

Zastupitelstvo městského obvodu dne 12.8.2010 rozhodlo o udělení souhlasu s umístěním stavby na prodávaných pozemcích za splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě a tato skutečnost byla kupujícímu sdělena dopisem vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje městského obvodu ze dne 3.9.2010, jehož přílohu tvořilo předmětné usnesení. Odbor stavebně správní nepovažoval takto udělený podmíněný souhlas za právně relevantní souhlas ve smyslu ust. § 86, odst. 3 stavebního zákona a vyzval kupujícího k předložení bezpodmínečného souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků, včetně SMO, pokud se týče prodávaných pozemků.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 19.1.2012 rozhodla o revokaci svého usnesení ze dne 12.8.2010 a o neudělení souhlasu s umístěním stavby kupujícího, neboť měla vážné pochybnosti o jeho vůli rekonstruovat historické objekty tak, jak dříve přislíbil.

Kupující dopisem ze dne 12.1.2012 informoval Magistrát města Ostravy o stavu plnění jeho závazků z kupní smlouvy s tím, že za nejzásadnější překážku bránící realizaci projektu považuje neudělení souhlasu SMO (městského obvodu) s umístěním stavby na prodávaných pozemcích pro účely územního řízení. SMO požádalo dopisem primátora SMO ze dne 31.1.2012 městský obvod, aby ten postupoval v souladu s kupní smlouvou tak, aby nedocházelo k neplnění, či porušování závazků SMO. Městský obvod odpověděl dopisem starosty městského obvodu ze dne 8.3.2012, kterým sdělil, že mu při rozhodování rady městského obvodu, jež se konala dne 19.1.2012, nebyl znám obsah kupní smlouvy ze dne 29.5.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009 a že rada městského obvodu měla vážené pochybnosti o vůli žadatele rekonstruovat historické objekty tak, jak dříve přislíbil.

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍM OD SMLOUVY A REAKCE SMO:

Kupující dopisem ze dne 12.3.2012 jednostranně odstoupil od kupní smlouvy z důvodů vymezených v dopise, a to z důvodu:

 1. podstatného porušení kupní smlouvy ze strany statutárního města Ostrava, které nebylo napraveno v ani dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v dopise kupujícího ze dne 15.2.2012 adresovaném městskému obvodu;
 2. právních vad nemovitostí převedených na základě kupní smlouvy, které nebyly odstraněny ani v rámci dodatečně poskytnuté lhůty k nápravě; a
 3. zmaření účelu smlouvy kvůli nemožnosti zajištění financování projektu výstavby objektu v důsledku aktivního jednání statutárního města Ostrava.

Kupující současně tímto dopisem vyzval SMO k vrácení již zaplacené části kupní ceny a dále oznámil, že bude vymáhat jemu vzniklou škodu, a to jak škodu skutečnou, tak ušlý zisk.

Kupující rovněž dopisem ze dne 20.3.2012, adresovaným starostovi městského obvodu, označeným jako „Reakce na dopis ze dne 9.3.2012“, odmítá poskytnout městskému obvodu požadované informace ohledně způsobu ochrany historických budov s poukazem na skutečnost, že rada městského obvodu rozhodla dne 19.1.2012 o neudělení souhlasu s umístěním stavby z důvodů nesouvisejících se stavbou, jež měla být kupujícím realizována. Kupující dále doplnil, že pouze v důsledku tohoto zamítavého postoje Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vytvořeného zcela nekvalifikovaným a neobjektivním postupem došlo ke zmaření celého účelu projektu výstavby Obchodního centra Ostravica a zmaření splnění závazků smluvních stran z kupní smlouvy.

Rada statutárního města Ostrava poté, kdy přezkoumala změněnou projektovou dokumentaci a sdělila radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, že by v případě řádného splnění závazku společnosti předložit změněnou projektovou dokumentaci k posouzení její shody s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy sdělila společnosti kladné stanovisko a z tohoto důvodu souhlasila s udělením souhlasu k umístění stavby na dotčených pozemcích pro účely územního řízení, a to výlučně z důvodu vyřešení současné situace smírnou cestou vedoucí k řádnému plnění závazků smluvních stran. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla dne 16.4.2012 o udělení souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu pro účely územního řízení a pro účely stavebního řízení.

 

Dle názoru SMO není odstoupení kupujícího od kupní smlouvy ze dne 29.5.2009 provedené jeho dopisem ze dne 12.3.2012 právně platným a účinným úkonem. Tato skutečnost včetně právní argumentace byla kupujícímu sdělena dopisem primátora SMO ze dne 24. 4. 2012, jenž byl schválen usnesením rady města.


Výňatek z dopisu SMO, kterým bylo reagováno na odstoupení

Je nespornou skutečností, že kupní smlouvou ze dne 29.5.2009 byly společnosti prodány nemovitosti za účelem realizace zástavby ve shodě s územním plánem při respektování základních parametrů urbanisticko-architektonického návrhu, který tvořil přílohu č. 3 kupní smlouvy (čl. V., odst. 1). V čl. VI., odst. 2 kupní smlouvy byl ujednán závazek kupujícího předložit SMO kompletní dokumentaci pro územní řízení ke kontrole shody dokumentace s účelem k převodu dle čl. V. kupní smlouvy s tím, že SMO je povinno sdělit své stanovisko společnosti ve lhůtě 45 dnů ode dne jejího doručení. Je rovněž nespornou skutečností, že společnost doručila SMO dne 13.8.2010 neúplnou (nekompletní) projektovou dokumentaci, když tatáž projektová dokumentace byla společností předložena s žádostí o vydání územního rozhodnutí odboru stavebního a správního Magistrátu SMO a jak vyplývá ze zápisu ze dne 7.9.2010 a následně z usnesení odboru stavebního a správního č. j. SMO/260940/10/Správ/Ing.Koz ze dne 30.9.2010, byla společnosti vytčena neúplnost dokumentace, bránící jejímu řádnému projednání a k odstranění vad jí byl stanoven termín do 1.4.2011. Za tohoto skutkového a právního stavu je zřejmé, že společnost nesplnila řádně závazek předložit SMO k posouzení kompletní dokumentaci a v důsledku toho vůbec nezapočal rozběh lhůty 45 dnů pro sdělení stanoviska SMO k předložené projektové dokumentaci, takže nemohla platit a neplatí fikce shody předložené projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené platí a z konstrukce smlouvy vyplývá jednoznačný skutkový a právní závěr, že vznik povinnosti statutárního města Ostrava udělit společnosti smluvní právo stavby, či jednostranný souhlas s umístěním stavby pro účely územního řízení, mohl nejdříve nastat až po vyjádření stanoviska SMO ke shodě projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, anebo po marném uplynutí lhůty 45 dnů, takže za relevantní žádost o udělení souhlasu s umístěním stavby by bylo možno, a to pouze v případě fikce shody projektové dokumentace s účelem převodu, považovat až žádost společnosti ze dne 10.10.2011 (vycházíme ve shodě s odborem stavebním a správním z toho, že dopis městského obvodu ze dne 3.9.2010 nelze považovat za relevantní souhlas s umístěním stavby dle ust. § 86, odst. 3 stavebního zákona a dle vyhl. č. 503/2006 Sb.).

Konečně je nespornou skutečností, že již v této době společnost zcela zásadním způsobem přepracovala projektovou dokumentaci předloženou k žádosti ze dne 26.8.2010 o vydání územního rozhodnutí, a to na základě rozhodnutí oddělení památkové péče č. 170/2011 ze dne 22.9.2011 a že na základě provedených změn projektové dokumentace bylo společnosti vydáno oddělením památkové péče kladné dílčí závazné stanovisko č. 234/2011 ze dne 23.12.2011 ke změněné projektové dokumentaci (v platnosti však zůstalo původní negativní koordinované závazné stanovisko). V důsledku podstatných změn projektové dokumentace oproti projektové dokumentaci předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí (i kdyby ohledně ní platila fikce její shody s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy) stíhala společnost povinnost provést podstatné změny žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 26.8.2010, či vzít původní žádost zpět a podat žádost novou, přičemž je nutno zdůraznit, že v obou případech by se jednalo o nové řízení o vydání územního rozhodnutí. Pak ovšem stíhala společnost opětovně povinnost, dle čl. VI., odst. 1 kupní smlouvy, a sice předložit před provedením změny původní žádosti, či před podáním nové žádosti, upravenou kompletní projektovou dokumentaci SMO k vyjádření stanoviska s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, když jejími změnami došlo k dotčení závazků společnosti ohledně počtu parkovacích míst, rozsahu parkově upraveného veřejného prostranství a dále došlo k opětovnému umístění bytových ploch do objektu, jež nebyly v původní dokumentaci obsaženy. V čl. VI., odst. 2 kupní smlouvy je ujednáno, že pokud SMO nepotvrdí společnosti shodu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, pak je společnost povinna projektovou dokumentaci přepracovat a tuto předložit opětovně k vyjádření, dokud SMO nepotvrdí shodu projektové dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy. To znamená, že SMO není a nebylo povinno smluvně zřídit právo stavby, či udělit jednostranný souhlas s umístěním stavby společnosti pro účely územního řízení dříve, než jím bude potvrzena shoda projektové dokumentace s účelem převodu, neboť až po vystavení takovéhoto potvrzení byla a je společnost oprávněna podat řádnou a kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí, přičemž porušení tohoto závazku zakládalo právo SMO zrušit kupní smlouvu odstoupením.

Z výše uvedeného vyplývá, že ke dni 12.3.2012, k němuž byl SMO doručen přípis společnosti, jímž odstupuje od kupní smlouvy ze dne 29.5.2009, nebylo možno pokračovat v přerušeném územním řízení do 29.6.2012, když (a) k žádosti o vydání územního rozhodnutí byla předložena projektová dokumentace, jež byla společností v průběhu územního řízení změněna podstatným způsobem, takže ji stíhala povinnost původní žádost upravit, případně vzít původní žádost zpět a podat žádost novou, neboť původní žádosti by nebylo možno vyhovět, přičemž společnost žádný z výše popsaných kroků neučinila a (b) společnost nepožádala o vydání nového kladného koordinovaného stanoviska Magistrátu SMO, když kladné dílčí závazné stanovisko oddělení památkové péče č. 234/2011 ze dne 23.12.2011 pouze nahradilo původní dílčí negativní stanovisko a s ohledem na podstatné změny projektové dokumentace bylo nutno, aby společnost požádala o vydání nových dílčích závazných stanovisek odboru dopravy, odboru životního prostředí a odboru územního plánování.

Z výše popsaného skutkového a právního stavu vyplývá zřejmá nesprávnost a nepravdivost skutkových tvrzení společnosti uvedených v  dopise ze dne 12.3.2012 a sice, že neudělení souhlasu SMO s umístěním stavby bylo jedinou a poslední chybějící podmínkou úspěšného dokončení územního řízení, jakož i tvrzení, že společnost plnila jím převzaté závazky kupní smlouvou řádně a včas.

S ohledem na shora popsané vady žádosti a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost nesplnila povinnost předložit SMO kompletní projektovou dokumentaci k posouzení jejího souladu s účelem smlouvy dle čl. V. kupní smlouvy, jakož i s přihlédnutím ke skutečnosti, že i kdyby tomu tak bylo, tak společnost stíhala opětovně povinnost předložit změněnou projektovou dokumentaci SMO ke sdělení stanoviska ohledně jejího souladu s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, máme za to, že společnosti nesvědčilo právo zrušit kupní smlouvu odstoupením pro tvrzené porušení závazků SMO, a to neposkytnutí potřebné součinnosti spočívající v udělení souhlasu s umístěním stavby, když ze strany společnosti nebyl splněn výše uvedený závazek, jehož splněním byl podmíněn vznik povinnosti SMO předmětný souhlas udělit.

Statutárnímu městu Ostrava je známa skutečnost, že rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla usnesením č. 1793/RMObM1014/41/12 ze dne 16.4.2012 o udělení souhlasu s umístěním stavby a uzavření smlouvy o poskytnutí práva stavby pro účely územního řízení a pro účely stavebního řízení. Rada statutárního města Ostrava poté, kdy přezkoumala změněnou projektovou dokumentaci ex privata industria sdělila radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, že by v případě řádného splnění závazku společnosti předložit změněnou projektovou dokumentaci k posouzení její shody s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, sdělila společnosti kladné stanovisko a z tohoto důvodu souhlasila s udělením souhlasu k umístění stavby na dotčených pozemcích pro účely územního řízení, a to výlučně z důvodu vyřešení současné situace smírnou cestou vedoucí k řádnému plnění závazků smluvních stran kupní smlouvy ze dne 29.5.2009.


Kupující byl dopisem ze dne 24.4.2012 požádán o sdělení, zda-li je společnost AMÁDEUS připravena nadále plnit závazky založené předmětnou kupní smlouvou, k jejímuž zrušení dle názoru SMO podáním společnosti ze dne 12.3.2012 nedošlo a pokud ano, SMO očekává předložení návrhů opatření v rámci kupní smlouvy, jež jsou dle společnosti nezbytné k řádnému plnění závazků obou smluvních stran a zejména pak k realizaci projektu zástavby dotčených pozemků.

 

Na uvedený dopis reagoval kupující svým dopisem ze dne 16.5.2012, ve kterém označil argumentaci SMO z jeho pohledu za lichou, uvedl k tomu svou argumentaci a uvedl, že dle kupujícího není žádný důvod, pro který by odstoupení od kupní smlouvy nemělo být účinné. Zároveň kupující uvedl, že již došlo k zastavení financování projektu OC Ostravica ze strany financujícího subjektu, a to ihned po uveřejnění nesouhlasného stanoviska, k ukončení uzavřených smluv s klíčovými budoucími nájemci OC Ostravica, k poškození reputace projektu OC Ostravica a k zastavení územního řízení.

 

NÁVRH NA ODKOUPENÍ NEMOVITOSTÍ (KOMPLEX MÓDNÍHO DOMU „OSTRAVICA“):

 

Dne 6. 4. 2012 byl SMO doručen návrh společnosti AMÁDEUS na odkoupení nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – nemovitostí tvořících komplex módního domu „OSTRAVICA“.

Navrhovaná kupní cena byla kupujícím vyčíslena na 157.587.378,- Kč. Dle prověření údajů na katastru nemovitostí tato společnost zaplatila za předmětné nemovitosti kupní cenu ve výši 36.693.327,- Kč.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1013/ZM1014/16 rozhodlo o záměru nekoupit předmětné nemovitosti z důvodu rozdílu ceny, kterou společnost nabídla a uvedla jakožto cenu, za kterou nemovitosti pořídila, a cenou zjištěnou v katastru nemovitostí, týkající se těchto nemovitostí a uložilo radě města jednat s kupujícím v záležitosti vyjasnění si rozdílu předmětných cen.

Na základě tohoto usnesení byla společnost vyzvána k vyjasnění této záležitosti, přičemž společnost reagovala dopisem došlým SMO dne 25. 5. 2012 tak, že část předmětných nemovitostí byla kupujícím získána do portfolia společnosti nikoli jejich koupí, ale prostřednictvím akvizice společnosti OSTRAVICA FASHION, a. s., ke které došlo počátkem roku 2008, proto, dle sdělení společnosti, nelze vycházet pouze z údajů uvedených v katastru nemovitostí.

Dopisem ze dne 25.5.2012 SMO oznámilo kupujícímu, že v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 1316/ZM1014/19 ze dne 24.10.2012 nemá SMO záměr předmětné nemovitosti od kupujícího do svého vlastnictví nabýt.

Pokračování >>> Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (II.) – Další postup v záležitosti

Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava