Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (II.) – Další postup v záležitosti

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (II.) – Další postup v záležitosti


Pokračování z Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (I.)


DALŠÍ POSTUP V ZÁLEŽITOSTI:

Vzhledem k vzniklému vztahu proběhla mezi kupujícím a SMO dvě jednání týkající se dané problematiky, a to 2. 8. 2012 a 11. 9. 2012. Souhrnně – obě strany deklarovaly zájem na smírném řešení celého sporu přes rozdílná stanoviska právních zástupců obou smluvních stran. Obě smluvní strany se snažily nalézt alternativní způsoby vyřešení sporu formou participace na jiném projektu či projektech. S konkrétním návrhem však žádná ze stran nevystoupila.

 

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 1316/ZM1014/19 ze dne 24.10.2012 vyzvalo SMO dopisem ze dne 25.10.2012 kupujícího k plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, když SMO zopakovalo, že nepovažuje odstoupení kupujícího za platný a účinný úkon.

AMÁDEUS prostřednictvím svého právního zástupce dopisem ze dne 28.11.2012 vyzval SMO k náhradě škody, způsobené společnosti AMÁDEUS, v celkové výši 1.580.639.095,05 Kč. AMÁDEUS dále město informoval, že nemovitosti tvořící komplex bývalého obchodního domu OSTRAVICA budou prodány v dražbě.

Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 1406/ZM1014/20 ze dne 5.12.2012, kterým rozhodlo neuhradit požadovanou škodu a zároveň požádalo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění právního zastoupení města v případném soudním řízení vyvolaném společností AMÁDEUS.

V reakci na uvedený dopis se na zastupitelstvo města obrátil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, a to ohledně:

- založení oprávnění městského obvodu za město v soudním řízení jednat

- úhrady nákladů na právní zastoupení v soudním řízení

- poskytnutí potřebných souvisejících informací, podkladů a dokumentů

- uplatnění sankcí vůči společnosti AMÁDEUS ze strany města.

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 20.3.2013 zaslat odpověď s následujícím obsahem:

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků bylo svěřeno do působnosti městského obvodu jednat jménem města v záležitostech svěřených těmto městským obvodům do jejich působnosti, zejména v záležitostech, o nichž jsou orgány městských obvodů oprávněny dle statutu rozhodovat, a ve všech záležitostech týkajících se majetku svěřeného městským obvodům. K tomu je zapotřebí dodat, že v uvedených záležitostech městské obvody jednají jménem města i v řízeních vedených soudy.

S ohledem na skutečnost, že předmětné pozemky jsou svěřeny městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a s odvoláním na Statut, je třeba konstatovat, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je bez dalšího oprávněn jednat za město v případném soudním řízení na základě žaloby podané společností AMÁDEUS, tedy i sjednat případné právní zastoupení a nést náklady spojené s účastí v soudním řízení včetně nákladů právního zastoupení.

Zároveň zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím požadovaných informací, podkladů a dokumentů, související se záležitostí.

Vzhledem k tomu, že AMÁDEUS nezaplatil ve lhůtě do 31.1.2013 část kupní ceny dle kupní smlouvy, a to 4.154.003,80 Kč, zaslalo SMO společnosti upomínku ze dne 12.2.2013 spolu s informací o výši smluvní pokuty související s nezaplacením části kupní ceny včas. Na tuto bylo reagováno dopisem právního zástupce AMÁDEUS tak, že kupní smlouva byla ukončena odstoupením, proto je vyloučeno, aby AMÁDEUS byl povinen zaplatit část kupní ceny.

ŽALOBA SPOLEČNOSTI AMÁDEUS PROTI SMO:

Dne 15.4.2013 byla ze strany AMÁDEUS jakožto žalobce podána u Obvodního soudu pro Prahu 1 žaloba proti SMO o zaplacení částky 1.580.639.095,05 Kč s příslušenstvím.

Následně městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vrátil žalobu k vyřízení městu zpět, přičemž se opíral o stanovisko Ministerstva vnitra ČR. Doporučil však, aby právní zastoupení bylo zajištěno ze strany jím vybraného právního zástupce. Tento však následně odmítl právní zastoupení převzít, a to z důvodu případné kolize zájmů (podal podnět MV ČR k výkonu dozoru nad usnesením zastupitelstva města, kterým bylo rozhodnuto o odkupu nemovitostí tvořících fotbalový areál Bazaly).

Všechny tyto informace projednala rada města dne 11.6.2013. Zároveň rozhodla zaslat na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 žádost o prodloužení lhůty k podání procesního stanoviska k žalobě a námitku SMO ohledně místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1. Tento dopis pro SMO zpracoval právní zástupce JUDr. Petr Pyšný, advokát, a to z časového důvodu, neboť v tak krátké lhůtě nebylo možné sjednat právní zastoupení (vzhledem k žalované částce předpokládaná hodnota veřejné zakázky překročila limit veřejné zakázky malého rozsahu).

 

Usnesením rady města ze dne 27.8.2013 bylo rozhodnuto o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s vítězným uchazečem Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář.

Dne 8.11.2013 bylo SMO doručeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým soud vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Ostravě. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce AMÁDEUS dne 18.11.2013 odvolání k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze však dne 25.6.2014 rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 o místní nepříslušnosti potvrdil.

V průběhu roku 2016 bylo příslušným soudem (Okresní soud v Ostravě) nařízeno několik ústních jednání, při kterých se prováděly navržené důkazy. SMO bylo v průběhu jednání vždy zastoupeno advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha, s.r.o. V průběhu tohoto roku bylo rovněž zpracováno a soudu podáno několik podání ve věci samé, a to jak ze strany žalobce, tak ze strany žalovaného.

Po skončení nařízených jednání příslušný soud rozhodl dne 18.8.2016 mezitímním rozsudkem, tedy jen o tom, že žalobce společnost AMÁDEUS odstoupila od Kupní smlouvy po právu.

Písemné vyhotovení rozsudku zatím nebylo SMO (ani právnímu zástupci) doručeno. Proti tomuto rozsudku je možné ve stanovené lhůtě běžící od jeho doručení podat opravný prostředek, odvolání, kterýmžto se bude zabývat nadřízený soud.

Ve chvíli, kdy nebylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku SMO (zastupující advokátní kanceláři) a není tedy znám písemný obsah odůvodnění, které je podstatné pro další postup ve věci (zatím je známo jen ústní odůvodnění soudkyně při vynesení rozsudku), není namístě činit žádné další rozhodnutí. Po doručení písemného vyhotovení rozsudku bude další postup předmětem projednání v radě města. Je téměř jisté, že se SMO proti rozsudku odvolá.

Pokud jde o poskytování právní pomoci, zastupující advokátní kancelář je se SMO v častém kontaktu, lze vyhodnotit, že k výzvě SMO či k výzvě soudu jedná vždy řádně a včas. Rovněž k nařízenému ústní jednání zastupující advokátní kancelář provedla pečlivou přípravu.

ŽALOBA SMO PROTI SPOLEČNOSTI AMÁDEUS:

Dopisem ze dne 4.6.2013 (na základě usnesení rady města č. 7315/RM1014/98 ze dne 4.6.2013) byla společnost AMÁDEUS vyzvána k zaplacení smluvních pokut:

a) ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou splátky kupní ceny ve výši 4.154.003,80 do 31.1. příslušného roku, a to za období od 1.2.2013;

b) ve výši 2.000.000,- Kč za porušení povinností spojených s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dle článku VI. odst. 1 tohoto článku kupní smlouvy byl kupující povinen podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí ve lhůtě 15 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, t.j. do dne 29.8.2010, přičemž řádnou žádostí byla míněna žádost, na základě které mohlo být příslušným stavebním úřadem zahájeno územní řízení dle ust. § 87 stavebního zákona. Dle odst. 2 téhož článku byl kupující povinen před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí poskytnout městu kompletní dokumentaci pro územní řízení ke kontrole dodržení shody dokumentace s účelem převodu dle čl. V. kupní smlouvy, přičemž město bylo povinno sdělit své stanovisko ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení kompletní dokumentace. Je nepochybnou skutečností, že kupující doručil městu dne 13.8.2010 neúplnou dokumentaci a následně podal dne 26.8.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí, která nebyla úplná, takže stavební úřad nemohl oznámit účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, když dle ust. § 87 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn takovéto oznámení učinit pouze v případě úplné a projednatelné žádosti.

Důsledkem porušení závazku společnosti AMÁDEUS (a) podat ve lhůtě 15 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí, (b) nepodat takovouto žádost před uplynutím lhůty 45 dnů, v níž město sdělí své stanovisko k souladu projektové dokumentace s účelem převodu, je vznik práva města na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

Společnost AMÁDEUS prostřednictvím svého právního zástupce odpověděla dopisem ze dne 29.7.2013 tak, že žádný z městem tvrzených nároků na úhradu smluvních pokut nikdy nevznikl a výzvu k úhradě označil za bezpředmětnou.

V souladu s usnesením rady města ze dne 23.7.2013 SMO podalo dne 5.8.2013 k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu proti společnosti AMÁDEUS o zaplacení částky 4.154.003,80 Kč s příslušenstvím a částky 3 300 000,- Kč s příslušenstvím.

Právní zastoupení v předmětném soudním řízení převzala opět Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 28.11.2013, o jejímž uzavření rozhodla rada města dne 26.11.2013, a dále na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 29.1.2014, o jejímž uzavření rozhodla rada města dne 21.1.2014.

Po dalších neúspěšných výzvách, vztahujících se k zaplacení splátky kupní ceny ve lhůtě do 31.1. kalendářního roku (společnost AMÁDEUS tyto části kupní ceny nezaplatila), byla žaloba postupně rozšířena, a to tak, že dle posledního rozšíření žaloby, které SMO učinili v srpnu 2016, činí celková žalovaná částka 47.756.015,20 Kč.

Předmětné soudní řízení bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.11.2014 přerušeno, a to do pravomocného skončení řízení vedeného Okresním soudem v Ostravě ve věci žaloby společnosti AMÁDEUS proti SMO.

Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava