Ostravica-Textilia.cz / Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia
f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 [více zde]

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (II.) – Další postup v záležitosti

Důvodová zpráva – komplexní informace Zastupitelstva města Ostravy – prodej nemovitosti v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše – říjen 2016 (II.) – Další postup v záležitosti [více zde]

Statutární město Ostrava: Stanovisko města ke změně vlastnictví objektů bývalého obchodního domu Ostravica

Změna majitele je pro nás novou informací. Jsme připraveni se s případným novým majitelem nemovitostí setkat, protože nás zajímají jeho budoucí plány s Ostravicí. Přivítáme jakoukoliv změnu, která povede k záchraně těchto nemovitých památek,” řekl primátor města Petr Kajnar. 

[více zde]

Ostravica-Textilia mění vlastníka

Podle údajů z katastru nemovitostí mění budovy Ostarvice-Textilie svého vlastníka. [více zde]

Zástupce ombudsmanky šetří devastaci slavné Ostravice

Zástupce veřejné ochránkyně práv se začal z vlastní iniciativy zabývat devastací památkově chráněných objektů bývalého obchodního domu Textilia – Ostravica a Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky v Ostravě. [více zde]

Rozhodnutí Krajského úřadu MSK 138364/2013

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl ve věci odvolání spol. AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Dlouhá 13, 116 78 Praha 1 (do 3. 7. 2013 v řízení zastoupené Mgr. Janem Petříkem, advokátem zapsaným v seznamu advokátů ČAK pod č. 8813, následně od 3. 7. 2013 zastoupené advokáty Mgr. Vladimírem Uhde a Mgr. Tomášem Politzerem, oba advokátní kancelář BBH, v.o.s., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1) proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta č.j. SMO/420352/12/ÚHA/Jan, jímž byla uložena pokuta za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon) – správní delikt dle § 35 odst. 1 písm. c) památkového zákona, takto: [více zde]

Rozhodnutí Krajského úřadu MSK 147157/2013

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl ve věci odvolání spol. AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Dlouhá 13, 116 78 Praha 1 (do 3. 7. 2013 v řízení zastoupené Mgr. Janem Petříkem, advokátem zapsaným v seznamu advokátů ČAK pod č. 8813, následně od 3. 7. 2013 zastoupené advokáty Mgr. Vladimírem Uhde a Mgr. Tomášem Politzerem, oba advokátní kancelář BBH, v.o.s., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta č.j. SMO/420657/12/ÚHA/Jan, jímž bylo výše uvedené společnosti uloženo provést nápravná opatření dle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), takto: [více zde]

Informace dle zák. č.106/1999 Sb. – Útvar hlavního architekta / 25. 11. 2013

"... Současně bylo správním orgánem jednoznačně prokázáno, že vlastník tím, že řádně nepečoval o kulturní památky dopustil se správního deliktu podle §35 odst.1, písm. c památkového zákona, za což mu byla ve správním řízení uložena pokuta v celkové výši 1 200,- tis. Kč.

Proti oběma rozhodnutím se vlastník staveb v zákonné lhůtě odvolal ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad jako druhoinstanční správní orgán po provedeném odvolacím řízení v říjnu letošního roku zamítl odvolání proti nařízeným opatřením k záchově kulturních památek a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdil avšak s úpravou lhůty do konce února 2014 (je otázkou, zda toto posunutí lhůty pro provedení prací, které měly zabránit dalšímu chátrání památek povětrnostními vlivy zejména v zimním období, nebude znamenat opět vážná poškození).

Řízení o uložené finanční sankci bylo krajským úřadem na základě jeho uvážení zastaveno a rozhodnutí zrušeno pro nezákonný postup Magistrátu města Ostravy. Vzhledem k tomu, že s takovýmto závěrem MMO ÚHA nesouhlasí, byl podán podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu k ústřednímu orgánu státní památkové péče, kterým je Ministerstvo kultury..." [více zde]

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města 24. 10. 2012

  1. Návrh na uskutečnění výzvy společnosti AMÁDEUS REAL, a. s. k plnění svých závazků vyplývajících jí z kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, jejímž předmětem byla koupě pozemků touto společností pro výstavbu „Obchodního centra Ostravica“.

  2. Návrh na přijetí rozhodnutí, že SMO nemá záměr koupit od společností AMÁDEUS REAL, a. s. nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (komplex módního domu Ostravica) dle nabídky ze dne 5.4.2012, a to z důvodu, že tvoří velmi důležitou součást projektu „Obchodní centrum Ostravica“, k jehož realizaci SMO společnost vyzývá.

[více zde]

Koncept dopisu statutárního města Ostrava, schváleného na zastupitelstvu 24. 10. 2012

Návrh dopisu, kterým primátor Petr Kajnar má oznámit jak zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na svém zasedání konaném dne 24.10.2012. Návrh je součásti materiálu bodu jednání: Lokalita Nám. Dr. E. Beneše - návrh dalšího postupu BJ1014 03207/12. [více zde]

Zápis z jednání 11. 9. 2012

Zápis z jednání uskutečněného dne dne  11.9.2012  od  14.00  hodin mezi zástupci Statutárního města Ostrava a zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s. [více zde]

Zápis z jednání 2. 8. 2012

Zápis z jednání uskutečněného dne 2.8.2012 od 11.00 hodin mezi zástupci Statutárního města Ostrava a zástupci společnosti AMADEUS REÁL, a.s. [více zde]

Dopis primátorovi od společnosti AMADEUS REÁL (z 3. 6. 2012)

 Odpověď na dopis ze dne 22. května 2012. [více zde]

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města 27. 6. 2012

Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města se k projednání předkládá informace o dalším vývoji v následujících záležitostech: 1. postup ve věci Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi městem a společností AMÁDEUS REAL, a.s. na prodej nemovitostí v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě; 2. postup ve věci návrhu na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. [více zde]

Tisková zpráva společnosti AMÁDEUS REAL z 20. 5. 2012

Investor projektu OC Ostravica dosud od Statutárního města neobdržel žádnou konstruktivní nabídku / Ostrava (20. května 2012) – Jednostranná mediální prezentace kroků Statutárního města Ostravy a její městské části Moravská Ostrava a Přívoz a poskytování zavádějících informací z jejich strany donutila investora společnost AMÁDEUS REAL, a.s. („AR“) k tomuto veřejnému prohlášení ohledně skutečného stavu věcí. [více zde]

Dopis statutárního města Ostrava ze dne 24. 4. 2012

Dopis statutárního města Ostrava adresovaný společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. [více zde]

Zástupci hnutí Ostravak vyzývají primátora města, aby prověřil kroky města ve věci bývalého módního domu Ostravica

Hnutí Ostravak: OC Ostravica – Zástupci hnutí Ostravak  vyzývají primátora města, aby prověřil kroky města ve věci bývalého módního domu Ostravica, Tisková zpráva, 17. 4. 2012 [více zde]

Dopis společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. ze dne 5.4.2012 - nabídka odkupu

Návrh na odkoupení nemovitých kulturních památek a dalších nemovitostí, tzv. Ostravice-Textilie. [více zde]

Dopisy týkajících se nemovitostí na nám. Dr. E. Beneše

Veškerých žádostí, odstoupení od smlouvy, výpovědí smlouvy a ostatních jednostranných právních úkonů týkajících se nemovitostí na nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě, poskytnuté podle §14 odst. 5 písni, d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. [více zde]

Právní posouzení odstoupení od kupní smlouvy – OSTRAVICA

Následující právní posouzení se týká odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL a.s. od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a AMÁDEUS REAL a.s. ze dne 29. 5. 2009 (dále jen „Kupní smlouva“ nebo „smlouva“), a to ve znění dodatku č. 1. [více zde]

Společnost AMÁDEUS REAL, a.s. nabídne památkově chráněné budovy Statutárnímu městu Ostrava

Ostrava (29. března 2012) - Společnost AMÁDEUS REAL je s politováním nucena oznámit, že dosavadní reakce zástupců Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) zcela korespondují s její obavou, že projekt výstavby OC OSTRAVICA byl ze strany MoaP zmařen záměrně. Jak doposud potvrzovali i zástupci Statutárního města Ostrava v médiích, plnila společnost AMÁDEUS REAL své povinnosti z uzavřených smluv řádně. Projekt na začátku tohoto roku směřoval k vydání územního rozhodnutí a pokračoval by dalšími kroky k zahájení stavby. [více zde]

Rada města Ostravy vyzvala Amádeus Real k jednání

Rada města Ostravy vyzvala dopisem primátora Petra Kajnara společnost Amádeus Real k vzájemnému jednání ve věci odstoupení společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu na nemovitosti v lokalitě Náměstí Dr. E. Beneše, kterou město Ostrava obdrželo 12. března. [více zde]

Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu / 29. 5. 2009

Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a Amádeus real, a.s. ze dne 29.5.2009: [více zde]

Dodatek č. 1. ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu / 22. 10. 2009

Smluvní strany spolu uzavírají ke Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu uzavřené mezi nimi dne 29.5.2009 (dále také „kupní smouva") tento dodatek č. 1: [více zde]

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – žádost ze dne 25.2.2012 – prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

K Vaší žádosti ze dne 25.2.2012 (Magistrát města Ostravy obdržel dne 27.2.2012), kterou jste následně upřesnil žádostmi ze dne 6. 3. 2012 [více zde]

Tisková zpráva Magistrátu města Ostravy z 14. 3. 2012:Město Ostrava obdrželo písemné odstoupení od smlouvy týkající se Ostravice

Statutární město Ostrava obdrželo dne 12. března 2012 od společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ze dne 29. května 2009. Týká se objektů bývalého obchodního centra Ostravica a přilehlých pozemků v centru města. Společnost Amádeus Real zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. [více zde]

Tisková zpráva spol. Amádeus real, 14. 3. 2012

Společnost AMÁDEUS REAL, a.s. odstoupila od smlouvy se Statutárním městem Ostrava o realizaci projektu OC OSTRAVICA [více zde]

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012

(1431/RMOb1014/25/12 04/OM/25) Návrh na revokaci usnesení č. 4740/61/10 za dne 12. 8. 2010 a udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby „Obchodní centrum Ostravica” na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Nádražní). [více zde]

Zápis z 6. zasedání komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města ze dne 19. 1. 2012

Statutární město Ostrava – komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, jednání 19. ledna 2012 [více zde]

Tisková zpráva Magistrátu města Ostravy z 28. 2. 2012: Náměstí Dr. E. Beneše a bývalý módní dům Ostravica:

V minulých týdnech se v médiích opakovaně objevily informace o zástavbě proluky na Náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy a stavu bývalého módního domu Ostravica. Protože řada informací je nepřesných, popř. založených na neúplných informacích, přinášíme detailnější popis vývoje i aktuálního stavu. [více zde]

15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.2.2012

ZÁPIS z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.2.2012 [více zde]

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24. 9. 2008

MATERIÁL čís. 104 / Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Moravské Ostravě - prodej pozemků za účelem zastavění [více zde]

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu ­ lokalita Náměstí Dr. E. Beneše

Zasedání č. 200907 - 30. zasedání zastupitelstva města, 23.09.2009 [více zde]

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 3. 2009

MATERIÁL čís. 58 / Návrh na změnu usnesení – prodej nemovitostí a věcí movitých v lokalitě nám. Dr. E. Beneše [více zde]

Usnesení Rada města 138. schůze konaná dne 15.07.2010

čís. 11424/RM0610/138–11545/RM0610/138 / Návrh odpovědi na dopis společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. - lokalita Nám. Dr. E. Beneše [více zde]

Rada města: 102. schůze konaná dne 19.07.2005

Žádost AMÁDEUS REAL o prodej pozemků v lokalitě mezi hotelem IMPERIAL, Čs. spořitelnou a OD Textilia z roku 2005. [více zde]

Zastupitelstvo města, 22. zasedání konané dne 26.11.2008

Prodej pozemků na nám. E. Beneše. [více zde]

Zastupitelstvo města, 20. zasedání konané dne 24.09.2008

Schválení výsledku "developerské soutěže". [více zde]

Reakce zástupce Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek ÚHA

Odpověď ing. Miroslava Křídla, vedoucího Oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek Útvaru hlavního architekta Statutárního města Ostravy na dotaz zaslaný Martinem Strakošem, historikem architektury z října 2011. [více zde]

Vyjádření primátora k současnému stavu obchodního domu Textilia (Ostravica)

Stanovisko primátora Petra Kajnara k současnému stavu obchodního domu Textilia (Ostravica) a sousedních domů z 2. 12. 2011. [více zde]

Nejohroženější nemovité památky

Nejohroženější nemovité památky, npu.cz, 1. 2. 2012
[více zde]

Historický vývoj MD Ostravica

Stručné shrnutí historický vývoje Modního domu Ostravica (Textilia). [více zde]

Zajímavosti o MD Ostravica

Své jedinečné postavení mezi obchodními domy dokumentují i nejrůznější zajímavosti. [více zde]

Rozmístění jednotlivých oddělení a úseků v MD Ostravica

Takto byla víceméně rozmístěna jednotlivá oddělení a úseky v obchodním domě od 60.let do roku 2000. Po znovuotevření (2001 - 2003) došlo k přemístění, sloučení nebo úplnému zániku některých oddělení či úseků. [více zde]

Dopis E. Tošenovského K. Kolkovi

Otevřený dopis z roku 2000 tehdejšího primátora Ostravy, Evžena Tošenovského. [více zde]

Dopis K. Kolka E. Tošenovskému

Odpověď na otevřený dopis tehdejšího primátora Ostravy, Evžena Tošenovského. [více zde]

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ: Bývalý obchodní dům Ostravica - Textilia

Tisková zpráva Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, v záležitosti současného špatného stavu bloku domů čp. 241 a 3099, 243 a 284, 28. října č. 54, 56 a 58 (součást bývalého obchodního domu Ostravica – Textilia) a záměru demolice části komplexu současného vlastníka, vydaná dne 25. ledna 2011. [více zde] Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava